RISK Assuradeuren

RISK kantoor Secoya

OVER RISK ASSURADEUREN

Welkom bij RISK Assuradeuren

Op deze website leggen wij uit wie wij zijn en wat onze positie is in de financiële sector. RISK Assuradeuren is te omschrijven als een financiële groothandel. In onze “schappen” liggen tal van producten die afkomstig zijn van verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, banken, financieringsmaatschappijen of producten van ons eigen huismerk. Al onze producten kunnen wij leveren, omdat wij handelen als gevolmachtigd agent of omdat wij toegang hebben tot vele agentschappen. Om duidelijk aan te geven wat dit betekent, hebben wij op een toegankelijke wijze beschreven wat de begrippen “gevolmachtigde agent” en “agentschappen” betekenen.

Gevolmachtigd agent

Een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij kan een organisatie (b.v. RISK Assuradeuren) de bevoegdheid geven om namens hen op te treden. Dit betekent dus dat wij als “maatschappij” mogen handelen. De invulling van de bevoegdheid bevat het behandelen, accepteren, verwerken van aanvragen en beheren van verzekeringen, financieringen of andere financiële producten. Het voordeel van een volmacht betekent voor de klant dat hij slechts één aanspreekpunt heeft voor al zijn/haar financiële vragen. Het hebben van een volmacht zorgt ervoor dat wij sneller en efficiënter onze dienstverlening kunnen uitoefenen. Wilt u weten wat een gevolmachtigd agent precies is en welk voordeel u hierbij heeft? Klik dan hier

KLACHT OVER ONZE DIENSTVERLENING

Klacht

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Klik op onderstaande button voor meer informatie over onze klachtenprocedure.

Procedure voor conflicterende belangen

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als tussenpersoon in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiency-voordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als tussenpersoon.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid. Indien de genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf. Afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten worden genomen: binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf. In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever. Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Specifieke situaties:

 • Coulance schade-uitkering;
 • Uitbetalen van een niet gedekte schade;
 • Niet gedekte schade afwijzen;
 • Conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden;
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag);
 • Een te laag premie-tarief hanteren;
 • Korting verlenen (bijv. extra B/M-treden) op de premie;
 • Een te zwaar risico in volmacht accepteren;
 • onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn;
 • Afwijken van de geldende opzegtermijn;
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling.

VERTROUWEN

Fraudebeleid

Bij het afsluiten van een financieel product zoals een verzekering, geven klanten, al dan niet via een verzekeringsadviseur, ons het vertrouwen. Dat vertrouwen is de basis voor een duurzame relatie. Vertrouwen betekent ook dat wij er alles aan doen om fraude bij onze (potentiële) klanten te beperken. Helaas wordt er binnen de verzekeringsbranche door een beperkte groep misbruik van gemaakt en worden er pogingen ondernomen om fraude te plegen. Wij doen er dan ook alles aan om fraude te voorkomen en (pogingen tot) te onderzoeken. Fraude en fraudebestrijding kosten geld en hebben invloed op de verzekeringspremie. Daarom doen wij er zoveel als mogelijk aan om deze fraude te weren. Daarnaast leggen verzekeraars ons ook op om een fraudebeleid te voeren dat aansluit bij het beleid van de verzekeraar, omdat zij deze werkzaamheden (deels) aan ons hebben uitbesteed. Hieronder hebben wij ons beleid weergegeven.

Wij hanteren de volgende definitie: Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde, om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Concreet komt dit tot uiting in onder andere de volgende zaken:

in het kader van de wettelijke mededelingsplicht het onjuist beantwoorden van de slotvragen bij de aanvraag van een verzekering, zoals het verzwijgen van een strafrechtelijk verleden, het opgeven van een onjuist schadeverloop of het niet doorgeven van een eerdere opzegging;
onjuiste voorstelling geven van een schade bij het melden van een schade;
onjuiste factuur of (reparatie)nota’s toesturen bij de behandeling van een schade.

Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. Daarom hebben wij een fraudebeleid opgesteld om zorg te dragen voor passende maatregelen in het belang van fraudebestrijding. Concreet komt dit tot uiting in de volgende beleidspunten:
 • Medewerkers worden bewust gemaakt van de controle op fraude aspecten en fraude indicatoren;
 • Binnen onze organisatie hebben wij een Fraudecoördinator aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het fraudebeleid;
 • Iedere offerte of aanvraag voor een nieuwe verzekering, of mutatie op een bestaande verzekering, wordt gecontroleerd in het in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH);
 • Wij maken gebruik van externe, cq. openbare bronnen en kennissystemen om fraude te detecteren;
 • En indien er (een vermoeden van) fraude wordt geconstateerd, wordt hier direct actie op ondernomen en lichten wij de betreffende verzekeraar in. Aansluitend wordt bepaald of er een (aanvullend) onderzoek wordt gestart.

Wanneer wij, al dan niet in samenspraak met de verzekeraar, voldoende feiten hebben verzameld waaruit blijkt dat er sprake is van frauduleus handelen, zijn wij of de verzekeraar gerechtigd om onder andere de volgende maatregelen te treffen:

 • Het beëindigen van de lopende verzekering(en);
 • Het weigeren van toekomstige aanvragen van verzekering(en);
 • Het niet vergoeden van een gemelde schade;
 • Het terugvorderen van eerder uitgekeerde schades;
 • Het terugvorderen van gemaakte kosten inzake het fraude onderzoek;
 • Het opnemen van persoonsgegevens in een intern en/of extern register. Laatstgenoemd register kan geraadpleegd worden door alle financiële instellingen in Nederland. Voor meer informatie zie Stichting CIS;
 • En het melden van de fraudezaak bij de politie.

Voor de interne onderzoekskosten bij schadeclaims brengen wij een standaard schadevergoeding van €532,- in rekening. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening brengen.

Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

RELEVANTE DEKKINGSINFORMATIE

Verzekeringskaarten & Productwijzers

Met de digitale verzekeringskaart of de productwijzer kunt u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien.

Doelgroepbeschrijving

Particuliere schadeverzekeringen

De particuliere schadeverzekering is geschikt voor in Nederland wonende particulieren die zich via een (online)-tussenpersoon willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan bezit/persoon of door aansprakelijkheid. Meer informatie vindt u hier.

Zakelijke schadeverzekeringen

De zakelijke schadeverzekering is geschikt voor in Nederland gevestigde kleine bedrijven en ZZP’ers die zich via een (online)-tussenpersoon willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan bezit/persoon of door aansprakelijkheid en zakelijke risico’s. Meer informatie vindt u hier.

Klantenservice

Beschikbaarheid klantenservice

Wij doen onze uiterste beste om u zo snel mogelijk te woord te staan. Onze klantenservice is daarvoor op maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00. U kunt uw vragen ook altijd stellen via de chat.

Wij doen onze uiterste best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Wanneer de wachttijd meer dan 20 seconden bedraagt, krijgt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze terugbelservice. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u teruggebeld op het nummer waarmee u gebeld heeft.

Wij maken gebruik van een beperkt keuzemenu waarbij wij onderscheid maken tussen vragen over:

 • Schade;
 • Aanvragen en wijzigingen van verzekeringen;
 • En factuurvragen.

Op basis van de door u gemaakte keuze voorkomen we dat u onnodig doorverbonden moet worden en dat u sneller geholpen wordt.

Wanneer er sprake is van een noodsituatie, verwijzen wij u naar het telefoonnummer op uw polisblad of groene kaart.

Wanneer u ons belt brengen wij hiervoor geen kosten in rekening. Alleen de reguliere kosten van uw telecomprovider zijn van toepassing.

Eerste aanspreekpunt

Voor u is het van belang dat u weet waar u aan toe bent. Onze dienstverlening is zo ingericht dat uw verzekeringsadviseur uw eerste aanspreekpunt is. Heeft u een vraag, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. De contactgegevens kunt u vinden op het begeleidend schrijven bij uw polisblad. Uiteraard doen we ons uiterste best om uw verzekeringsadviseur waar nodig te ondersteunen, zodat u zo snel mogelijk een eerste terugkoppeling ontvangt. Het kan zijn dat toch contact op moet nemen met ons. Dat kan via de chat op deze website. Op die manier krijgt u de snelste reactie. Belt u liever? Dat kan via 030-6344055.

Hieronder ontvangt u een overzicht van onze reactietermijnen. Deze gelden voor al onze kanalen, zowel post, e-mail als social media.

Reactietermijn Acceptatie

Wanneer uw verzekeringsadviseur een verzekering aanvraagt via onze online aanvraagmodule, dan geven wij direct een terugkoppeling of uw aanvraag geaccepteerd is of niet. In het geval uw aanvraag beoordeeld moet worden, laten we uiterlijk binnen 2 werkdagen de uitkomst hiervan aan u weten. Wanneer uw aanvraag geaccepteerd is, ontvangt u direct de relevante verzekeringsdocumenten, zoals uw polisblad en groene kaart.

Reactietermijn Algemeen

Wilt u een kopie ontvangen van uw verzekeringsdocumenten, dan kunt u gebruik maken van onze digitale polismap. Daar kunt u al deze documenten 24/7 inzien. Voor meer informatie, vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Heeft u een algemene vraag over uw verzekering, dan zal uw adviseur u daarbij helpen. Wanneer er hulp van ons nodig is om u verder te helpen, dan streven wij ernaar om u binnen 5 werkdagen van een eerste reactie te voorzien.

Reactietermijn Schade

Wanneer u een schade hebt, is dat vervelend en willen wij u graag zo snel mogelijk helpen. In geval van noodsituaties verwijzen wij u naar het telefoonnummer op uw polisblad of groene kaart, via de 24/7 service wordt u verder geholpen. Daarnaast heeft ons reguliere telefoonnummer een 24/7 service buiten kantoortijden, zodat u ons altijd kunt bereiken. In de meest voorkomende gevallen wordt uw schade binnen 2 werkdagen beoordeeld. Soms zijn er omstandigheden waardoor onze reactie iets langer kan duren, bijvoorbeeld omdat we aan alle schades de juiste aandacht willen schenken.

Reactietermijn Klachten

Het kan zijn dat u niet eens bent met onze werkwijze en een klacht in wilt dienen. Dat vinden we uiteraard vervelend en wij doen er dan ook alles aan om in ieder geval de klacht op te lossen. Helaas houdt dit niet in dat we iedereen blij kunnen maken na het indienen van een klacht. Soms is een schade helaas echt niet verzekerd. Neem snel contact op met onze klantenservice en vertel eerlijk dat u niet tevreden bent en waarom. Binnen 3 werkdagen heeft u antwoord. Voor meer informatie zie de klachtenpagina.