Email Disclaimer

De informatie verzonden met onze e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. De informatie in onze e-mailberichten (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Als u e-mails abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en het bericht (en bijlagen) te vernietigen.