DIRECTE SCHADEAFHANDELING

Wat is directe schadeafhandeling?

Per ingangsdatum 1 juli 2021 is gestart met de pilot ‘Directe Schadeafhandeling’. Voor verzekeraars is dit een andere manier van afhandeling van autoschades.

Stel, u lijdt schade aan uw particulier gebruikte- en verzekerde auto door een ander motorrijtuig, dan kunnen wij als uw WA-verzekeraar de schade rechtstreeks met u afhandelen, ook als u geen allrisk dekking heeft. Wij verhalen de schade dan later bij de verzekeraar van de schadeveroorzaker. Deze nieuwe manier van schadeafhandeling wordt ‘Directe Schadeafhandeling (DSA)’ genoemd.

Hieronder vindt u meer informatie over de ‘Directe Schadeafhandeling’. Ook kunt u de check doen om te zien of uw schade voor de DSA in aanmerking komt.

Kan ik kiezen voor directe schadeafhandeling?

DSA is mogelijk als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. Stuur uw schadeformulier naar uw adviseur als de situatie voldoet aan de voorwaarden:

 • U heeft alleen een WA- of WA-beperkt casco dekking.
 • U heeft alleen materiële schade aan de particuliere personenauto, motor en/of caravan.
 • De bestuurder van het andere motorrijtuig is geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor het ontstaan van de schade.
 • Het gaat om een aanrijding van een particuliere personenauto, motor en/of caravan met één ander motorrijtuig.
 • Beide voertuigen hebben een geldig Nederlands kenteken.
 • U gaat ermee akkoord dat u bij totaal verlies afstand doet van uw voertuig.
 

DSA is niet mogelijk als:

 • Uw voertuig geen particuliere personenauto, motor en/of caravan betreft.
 • De aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is.
 • De aansprakelijkheid niet (binnen een redelijke termijn) vaststaat.
 • Er sprake is van letsel (bij een van beide partijen).
 • Er sprake is van een situatie waarvoor volgens de WAM de dekking mag worden uitgesloten.
 • De dekking van uw WA-verzekering is geschorst, bijvoorbeeld vanwege premieachterstand.
 • Er sprake is van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen (of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden), fraude of als de bestuurder niet mag rijden.
 

Erg vervelend als uw schade niet voor DSA in aanmerking komt. Gelukkig kunnen we u dan via www.ikwilclaimen.nl helpen bij het verhalen van uw schade.

FAQ

Hoe weet ik of een verzekeraar wel of niet deelneemt aan de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA)?

De bedrijfsregeling is verplicht en bindend voor alle WAM-verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Bovendien kunnen ook motorrijtuigverzekeraars, die niet bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten zijn, zich melden als ze willen deelnemen. Er is géén aparte lijst verzekeraars die NIET mee doen aan DSA. De regeling Directe Schadeafhandeling is alleen van toepassing als de WA-verzekeraars van zowel de schadelijdende partij als de schadeveroorzakende partij beide deelnemen aan de regeling.

Ben ik als schadelijdende partij op grond van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) verplicht om de schade te claimen bij mijn eigen WA-verzekeraar als de schadeveroorzakende tegenpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is?

U bent niet verplicht om de schade te claimen bij uw eigen WA-verzekeraar. U heeft op grond van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) de keuzevrijheid om de schade te claimen bij of uw eigen WA-verzekeraar óf bij de WA-verzekeraar van de tegenpartij.

De verzekeraar van de tegenpartij geeft aan dat je eerst maar op je eigen verzekering moet claimen. Hoe zit dit?

In de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling is nadrukkelijk de keuzevrijheid van de schadelijdende partij opgenomen. Op basis van DSA mag u kiezen wie u aanspreekt, uw eigen WA-verzekeraar of de WA-verzekeraar van de veroorzaker. Als een verzekeraar verwijst naar de andere verzekeraar dan is dat niet conform de regeling DSA en dan mag deze verzekeraar er op aangesproken worden dat hij de regeling niet correct toepast. U mag kiezen wie u aanspreekt.

 

Waarborgfonds

Hoe is de situatie als een WA-verzekerde schadelijdende partij een schade eventueel zou kunnen verhalen bij het Waarborgfonds? Kan u dan ook gebruik maken van de dienstverlening van uw eigen WA-verzekeraar op grond van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA)?

Nee, dan geldt DSA niet omdat dan niet voldaan is aan de eis in de regeling dat beide WA-verzekeraars deelnemende verzekeraars moeten zijn. Het Waarborgfonds is géén deelnemer aan de regeling.

Toepassing/inhoud van de regeling

Als er zowel sprake is van zaakschade als van letselschade kan de zaakschade dan wel verhaald worden op uw eigen WA-verzekering op grond van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA)?

Nee, DSA is alleen van toepassing als er uitsluitend sprake is van zaakschade. Als er sprake is van alleen letselschade of van zowel zaakschade als letselschade en of overlijdensschade dan is DSA niet van toepassing. We kunnen via www.ikwilclaimen.nl laten bijstaan door een expert om de schade te verhalen op de tegenpartij.

Moet uw WA-verzekeraar het volledige schadeformulier van de tegenpartij (voor- én achterkant) ook hebben om te beoordelen of hij de schade in behandeling kan nemen op grond van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA)?

Nee, dat hoeft niet, maar wordt wel vaak gevraagd. Het gaat erom dat de informatie, waarmee de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld, zo snel mogelijk wordt achterhaald. Dit zal wel vaak gebeuren aan de hand van bewijs, zoals een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, maar de aansprakelijkheid kan én mag ook op een andere manier worden aangetoond. In een toelichting bij artikel 7 van de bedrijfsregeling staat daarom ook nadrukkelijk aangegeven dat een schadeformulier opvragen geen doel op zich is. Het is van belang dat de informatie waarmee de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld zo snel mogelijk wordt achterhaald. Dat hoeft dus niet persé met een schadeformulier.

De bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) is niet van toepassing als er een discussie is over de schuldvraag, wel bij gedeeltelijke aansprakelijkheid. Maar er is toch altijd sprake van een schuldvraagdiscussie bij gedeeltelijke aansprakelijkheid? Dan geldt de regeling bij gedeeltelijke aansprakelijkheid dus per definitie niet?

Er is niet altijd sprake van een schuldvraagdiscussie bij gedeeltelijke aansprakelijkheid. In sommige gevallen van gedeeltelijke aansprakelijkheid en/of schuld is het voor beide partijen duidelijk dat zij aansprakelijk en/of schuldig zijn en hier is dus niet altijd discussie over de schuldvraag. In die gevallen kan gebruik worden gemaakt van DSA. Dus: als er géén discussie over de schuldvraag is, dan geldt de regeling ook bij gedeeltelijke aansprakelijkheid.

Voor welke in Nederland gekentekende motorrijtuigen is de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) van toepassing?

Uw voertuig moet een personenauto zijn die particulier gebruikt wordt en op particulier tarief is verzekerd. De schadeveroorzakende partij mag ook een zakelijk gebruikt motorrijtuig zijn. De regeling geldt voor tegenpartijen met een motorrijtuig met een in Nederland gekentekende en geregistreerde blauwe of gele kentekenplaat dus bijvoorbeeld: vrachtauto’s, highspeed bikes, taxi’s, bromfietsen, snorfietsen, kampeerauto’s etc. De regeling geldt dus niet voor motorrijtuigen met een witte (vaak tijdelijke) of een groene kentekenplaat.

 

Totaal verlies

Als u een schade wilt claimen op basis van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA), moet u instemmen met bedrijfsregeling 16. Dat betekent dat u bij totaal verlies afstand moet doen van de auto en het eigendom overdraagt. Wat als ik hier niet aan wil voldoen?

Om gebruik te maken van DSA, moet de schadelijdende partij akkoord zijn met bedrijfsregeling 16. Dit betekent dat u bij totaal verlies afstand doet van het wrak als de auto totaal verloren is gegaan. In principe kunt u bij totaal verlies het wrak niet houden, omdat u heeft ingestemd met de regeling en daarmee heeft beloofd het eigendomsrecht bij totaal verlies over te dragen. Als u hier niet aan wenst te voldoen, kan er geen gebruik worden gemaakt van DSA. U kunt de schade in dat geval rechtstreeks met de verzekeraar van de tegenpartij afronden.

Ben ik als ik gebruik maakt van de dienstverlening DSA van mijn eigen WA verzekeraar op grond van deze regeling dan verplicht om gebruik te maken van de diensten van een bij de WA verzekeraar aangesloten hersteller?

Nee, u bent dit op grond van de DSA-regeling niet verplicht. Echter, gebruik maken van een aangesloten hersteller heeft veel voordelen voor de snelheid en efficiëntie van de schadebehandeling.

 

Schadesturing

Stel, u claimt uw schade op grond van DSA bij uw eigen WA-verzekeraar en u kunt gebruik maken van de diensten van een hersteller die bij de WA-verzekeraar is aangesloten. Moet u dan een deel zelf betalen aan de hersteller of terugbetalen aan uw verzekeraar als de veroorzaker gedeeltelijk aansprakelijk is?

We adviseren u om gebruik te maken van een aangesloten hersteller via www.risk.nl/schade. Als u dat doet en er is sprake van gedeeltelijke aansprakelijkheid van de veroorzaker, dan krijgt u slechts een deel van de schade vergoed. De eigen WA-verzekeraar betaalt dan ook slechts een deel van de schadevergoeding aan u. U moet zelf de hersteller betalen.

 

Afwikkeling en mogelijke gevolgen

Als de eigen WA-verzekeraar van u een schade vergoedt aan u op basis van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA), dan mag dat niet ten koste gaan de no-claim van u. Hoe zit dat als er sprake is van gedeeltelijke aansprakelijkheid?

In dat geval zal de verzekeraar de no-claimkorting verlagen als hij de gedeeltelijke schade van de tegenpartij moet vergoeden, maar niet omdat hij een deel van de schade aan u heeft vergoed.

Worden schades die conform de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) worden afgehandeld ook opgenomen of geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS)?

Ja, net als nu moeten gegevens worden vastgelegd in CIS. Over de precieze gegevens die in CIS moeten worden vastgelegd vinden nog gesprekken plaats tussen verzekeraars en CIS.

Wat gebeurt er als de schadeveroorzakende tegenpartij later (als de schade al in behandeling is genomen en eventueel al is vergoed) met een andere lezing komt? Wat doet uw WA-verzekeraar in zo’n geval? Wordt de uitbetaalde schadevergoeding eventueel teruggevorderd?

Uw WA-verzekeraar beoordeelt of er aansprakelijkheid is op basis van het gemene recht. Als tijdens de behandeling een andere oorzaak blijkt, dan kan de behandeling gestaakt worden of moet de uitgekeerde schade terugbetaald worden door de schadelijdende partij. Dit geldt uiteraard ook als u als verzekerde gefraudeerd heeft door opzettelijk onjuiste informatie te verstrekken.

Als u niet tevreden of het oneens bent met uw eigen WA-verzekeraar over de schuldvraag en/of de afwikkeling van de schade, kan ik dan nog naar de WA-verzekeraar van de veroorzaker? Of kan ik ergens een klacht indienen?

U kunt de schade claimen bij de verzekeraar van de tegenpartij als u van mening bent dat u recht heeft op schadevergoeding. Of u de schadevergoeding daadwerkelijk zult ontvangen is dan nog maar de vraag, maar het mag wel. U kunt volgens de gebruikelijke klachtenprocedure bij uw eigen verzekeraar een klacht indienen en eventueel daarna nog naar het KiFiD.

 

Aanvullende verzekeringen

Is het als gevolg van de invoering van de bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) nog wel nuttig om een autocascoverzekering en/of aanvullende verzekeringen zoals een Ongevallen (OVI), Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) en verhaalsbijstand- en of een rechtsbijstandverzekering te sluiten?

Door de DSA wordt de cascoverzekering niet overbodig, omdat deze verzekering dekking biedt voor schade aan de auto als gevolg van alle van buitenkomende onheilen. DSA is niet van toepassing bij bijvoorbeeld storm, brand of als verzekerde zelf aanrijdingsschade veroorzaakt, maar de cascoverzekering biedt in die gevallen wel dekking. Ook de OVI en SVI zijn niet overbodig, omdat deze verzekeringen dekking bieden bij overlijden en bij letsel. Hierbij speelt de schuldvraag, anders dan bij de DSA, geen rol. Ook de verhaalsbijstand- en rechtsbijstandverzekering blijven ook na de invoering van DSA zinvol om te sluiten. In de gevallen dat de bedrijfsregeling niet van toepassing is (bijvoorbeeld bij een verhaal op het Waarborgfonds, onverzekerde auto of een onbekend of buitenlands motorrijtuig, schade veroorzaakt door fietsers of voetgangers, letselschade etc.). Als er discussie ontstaat tussen u en de eigen WA-verzekeraar of de WA-verzekeraar van de tegenpartij kan het handig zijn om gebruik te maken van de verhaalsbijstand- of rechtsbijstandverzekering.