...

Beloningsbeleid RISK Groep

RISK Groep heeft verschillende bedrijfsonderdelen die gezamenlijk actief zijn op een breed terrein van financiële diensten. Bij integratie van bedrijfsonderdelen door RISK Groep worden arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd en in lijn gebracht met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Het algemeen beloningsbeleid zorgt wat RISK Groep betreft voor een uitgebalanceerd evenwicht tussen gewenst (commercieel) gedrag, klantbelang en individuele ontwikkeling.

Het beloningsbeleid van RISK Groep is erop gericht om nieuw talent aan ons bedrijf te kunnen binden en aanwezig talent te behouden. Wij hebben dan ook een afgewogen beloningsbeleid, dat bestaat uit drie componenten: vast inkomen, secundaire arbeidsvoorwaarden en variabele beloning. Het belangrijkste uitgangspunt binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid is, dat geen van de op te nemen beloningscomponenten prikkels mogen bevatten die ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd of die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Dat geldt ook voor eventuele variabele beloningscomponenten.

RISK Groep kent geen gegarandeerde variabele beloning toe. Voor bepaalde teams, commerciële en managementfuncties wil RISK Groep komen tot een uniforme, eenduidige (individuele) prestatiebeloning regeling, waarbij volledig wordt voldaan aan de criteria van het Beheerst Beloningsbeleid conform de nieuwe Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). Dat wil zeggen dat de prestatiecriteria waarop de variabele beloning wordt gebaseerd, haalbare doelen en maatregelen behelzen waarop het team of de medewerker een zekere directe invloed heeft. Zij verhogen niet het risico op onzorgvuldige behandeling van klanten, houden rekening met de belangen van klanten en zijn in lijn met de lange termijn ondernemingsstrategie en waarden van de organisatie.

Om het niveau van de variabele vergoeding te bepalen wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Daar waar wordt gewerkt met variabele beloningen, geldt dat deze niet boven de 20% van het vaste salaris uitkomen. Daarnaast geldt dat de variabele beloning voor minimaal 50% wordt toegekend op niet-financiële criteria. In een enkel specifiek geval zullen wij gebruik maken van een beloning die meer bedraagt dan 20% van het vaste salaris van een medewerker. Dit zal nooit gebeuren bij medewerkers met een interne controlefunctie en bij medewerkers die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.