RISK Verzekeringen in Nieuwegein

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze webpagina’s zijn met grote zorg samengesteld door RISK Verzekeringen. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
RISK Verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site. RISK Verzekeringen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
RISK Verzekeringen streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. RISK Verzekeringen streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. RISK Verzekeringen wijst echter elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Hoewel RISK Verzekeringen alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door RISK Verzekeringen worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van RISK Verzekeringen, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door RISK Verzekeringen onderhouden en RISK Verzekeringen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. RISK Verzekeringen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij RISK Verzekeringen dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van RISK Verzekeringen.

Virussen
RISK Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy

Het belang van aangesloten bemiddelaars en hun klanten staat voor RISK Verzekeringen voorop. Integriteit en wederzijds respect is de basis voor ons handelen. U kunt er zeker van zijn dat wij vertrouwelijk met zowel uw bedrijfsgegevens als klanteninformatie omgaan. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de eerstgenoemde wet specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De verwerking van persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldingsnummer AP RISK Verzekeringen: 1185491